Algemene voorwaarden

Zorgvrager

 

Om de positie van de zorgvrager te versterken, zijn de belangrijkste rechten en plichten van zowel cliënt als zorgverlener vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Wanneer een cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst tussen hen. 

De zorgvrager heeft een aantal plichten: 1.De cliënt moet de zorgverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede (werk)diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven; 2.De cliënt dient zo veel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen. 

 

De cliënt heeft recht op informatie over de behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Deze informatie moet in begrijpelijke taal gegeven worden, zodat de zorgvrager daarmee een weloverwogen beslissing kan nemen. De zorgvrager beslist zelf of hij/zij al dan niet door de zorgverlener wordt behandeld. De zorgverlener verwijst indien noodzakelijk naar een arts / specialist.

 

Behandelovereenkomst 

 

Iedere cliënt vult voorafgaand aan de behandeling een formulier in met gegevens t.b.v. de behandeling. Met het insturen van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Hiermee geeft u aan dat u heeft gekozen voor behandeling door de therapeut. Voor de behandeling van minderjarige kinderen (tot 16 jaar) geldt dat van de gezagdragende ouders / voogden een handtekening op het formulier ter toestemming (behandelovereenkomst) vereist is. Ook geeft u met het insturen van het formulier aan dat u de pagina over de Algemene verordening gegevensbescherming van Vita Sana Praktijk voor Natuurgeneeskunde heeft gelezen en dat u de therapeut toestemming geeft voor het aanleggen en bijhouden van een dossier.

 

Afspraken 

 

Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen ten minste 48 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, kunnen de kosten voor een consult gewoon in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur thuis. Ook wanneer u te laat verschijnt bij een afspraak, waardoor deze in feite verschuift, kunnen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.

 

Betaling 

 

Consulten kunnen direct contant of per pin worden betaald. In overleg kan gekozen worden voor het overmaken van het verschuldigde bedrag. Dit dient dan wel binnen 14 dagen te gebeuren. U krijgt een factuur mee die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

Overschrijding betalingstermijn 

 

Indien de betaling 14 dagen na factuurdatum niet heeft plaatsgevonden, zal er contact met u worden opgenomen. Als het verschuldigde bedrag 5 dagen daarna nog niet is overgemaakt, zal een betalingsherinnering worden gestuurd. Hierbij worden 10 euro administratiekosten extra in rekening gebracht. Als de betaling alsnog uitblijft (28 dagen na factuurdatum), zal de praktijk een incassobureau in schakelen teneinde de betaling alsnog te innen. 

Opmerkingen en klachten over een factuur worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend bij de praktijk. Na deze termijn wordt de factuur als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Bij bezwaar tegen de betalingsherinnering is het van belang een bewijs van betaling (bijvoorbeeld een kopie afschrift van bank/giro) mee te sturen. Het herhalingsverzoek zal in dat geval ongedaan gemaakt worden. 

 

Contact met arts of specialist 

 

Het spreekt voor zich dat u bij ernstige klachten uw arts of specialist dient te (blijven) raadplegen en dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van uw bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn

 

Klachten

 

De praktijk voldoet aan de eisen die per 1 januari 2017 gesteld worden in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wat betekent dat voor u? 

 

Mocht het een keer voorkomen dat u na een behandeling iets op te merken hebt over de behandelwijze en/of een klacht wilt indienen; neemt u dan contact op met de praktijk en leg uw probleem voor. Er wordt dan samen met u gekeken naar een antwoord op uw vragen en opmerkingen. 

 

Mocht u hierna niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsoorganisatie Vbag. De Vbag kent een speciale klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke klachtfunctionaris. 

 

Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kunt u, afhankelijk van de aard en de zwaarte van uw probleem, een klacht indienen bij de Geschillencommissie. Deze onderwerpen behandelt de geschillencommissie: 

 

· Schade ontstaan door een behandeling of therapie. 

· Beschadiging of vermissing van eigendommen. 

· Onvoldoende zorgverlening. 

· Ontevredenheid over de manier waarop de zorgverlener met de cliënt omging. 

· Niet goede beoordeling van de zorgverlener over wat er met de cliënt aan de hand was. 

· Geen goed behandelplan. 

· Geen goede zorg na de behandeling.

 

Voor ernstige misstanden kunt u contact opnemen met de TCZ. De Stichting

Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg is een onafhankelijke stichting, gespecialiseerd in tuchtrecht. Een tuchtrechtcollege beoordeelt zaken die gaan over de behandeling of de effecten van een behandeling.


Algemene verordening gegevensbescherming

Vanaf mei 2018 geldt een nieuwe Europese wet, de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens die van u bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Informatie over de AVG kunt u hier vinden. 

 

Vita Sana Praktijk voor Natuurgeneeskunde voldoet aan de eisen van de AVG. Binnen de praktijk worden gegevens van cliënten uitsluitend verzameld voor het verzorgen van goede natuurgeneeskundige zorg en hulpverlening; de financiële afhandeling van de geboden zorg met de cliënt dan wel diens zorgverzekeraar, waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van facturen; het voeren van doelmatig beheer en beleid binnen de praktijk. Een kopie van alle uitgereikte facturen wordt verwerkt door het administratiekantoor waarmee Vita Sana Praktijk voor Natuurgeneeskunde een verwerkersovereenkomst heeft. 

 

Uw gegevens worden verkregen op het formulier dat u zelf invult vóór uw eerste afspraak; deze worden verwerkt in uw dossier. Het dossier wordt gaande de behandeling aangevuld met verslagen van de behandelsessies. Deze verslagen worden niet gedeeld met anderen, tenzij noodzakelijk voor de behandeling en alleen na uw instemming Uw digitale dossier wordt op de computer bewaard en is dan beveiligd met wachtwoorden; daarnaast bestaat van u een papieren dossier dat in een afgesloten dossierkast wordt opgeslagen. Alle gegevens worden na uw laatste behandeling ten minste vijftien jaar bewaard. Indien u "vergeten" wenst te worden, kunt u hiertoe schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen; indien dit verzoek wordt ingewilligd, wordt uw dossier onmiddellijk vernietigd. 

De AVG geeft u een aantal rechten waardoor u beperkt controle kunt uitoefenen op het gebruik van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om inzage te verzoeken in uw persoonsgegevens en uw dossier. U dient dit schriftelijk, voorzien van een datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening aan de therapeut, tevens de eigenaar van de praktijk, te vragen. Nadat uw schriftelijke aanvraag is ontvangen, is de therapeut verplicht u binnen vier weken een overzicht van de gegevens te verstrekken. Voor het geven van de informatie zal een vergoeding gevraagd worden van €20,--. 

 

Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat ouders een verzoek kunnen indienen. Jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben zelf het recht om een verzoek in te dienen. Ouders/voogden van jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben dit recht alleen met toestemming van het kind. 

 

De therapeut kan om moverende redenen weigeren aan het verzoek om inzage te voldoen. 

Nadat u inzage hebt gekregen, kunt u de therapeut verzoeken om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Voorwaarde voor inwilliging van dit verzoek is dat de gegevens zoals die gebruikt worden feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet te zake doende voor het doel van de verwerking. Ook dit verzoek moet zijn voorzien van een datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening. De therapeut dient binnen vier weken te reageren op uw verzoek. Een weigering om uw gegevens te bewerken, moet gemotiveerd worden. 

Indien het verzoek wordt ingewilligd, moeten andere organisaties aan wie de gegevens zijn verstrekt van de wijzigingen op de hoogte gesteld worden, tenzij dat onmogelijk is of een onredelijke inspanning vraagt van de verantwoordelijke. Dit dient binnen acht weken na datum van de aanvraag te gebeuren. 

 

Het recht van verzet houdt in dat u het recht hebt om schriftelijk, voorzien van een datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens door de therapeut. Wanneer aan dit bezwaar tegemoet gekomen wordt, kan het zijn dat u niet behandeld kan worden bij Vita Sana Praktijk voor Natuurgeneeskunde. 

 

Tot slot heeft u het recht van dataportabiliteit. Dit houdt in dat u Vita Sana Praktijk voor Natuurgeneeskunde kunt verzoeken uw gegevens te verstrekken in een vorm die het voor betrokkenen makkelijk maakt om deze te hergebruiken. 

 

De Autoriteit Persoonsgegevens bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van de rechten. U kunt rechtstreeks een verzoek tot bemiddeling indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan de behandeling van dit verzoek zijn geen kosten verbonden. Wanneer u van mening bent schade te hebben geleden doordat de verantwoordelijke bepaalde verplichtingen niet nakomt, kunt u dit voorleggen aan een rechter. Deze kan advies vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.